ปรัชญาของสถานศึกษา
           “ศึกษาดี   มีคุณธรรม  ขยันทำงาน”
 
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
          เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในเชิงบูรณาการอย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรม
 
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
          “จิตอาสา  พัฒนาสังคม”

พันธกิจของสถานศึกษา
          1. ผลิตนักเรียน นักศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรม คหกรรม พาณิชยกรรม  ศิลปกรรมในหลักสูตร  
              ปวช.   ปวส.  หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรพิเศษ
          2. ให้บริการด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
          3. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
              ในการส่งเสริมวิชาชีพและการประกอบอาชีพ
          4. ส่งเสริมวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          5. สรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
              1. ข้อมูลและการวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญในการจัดทำแผน
              2. แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และเป้าหมายความสำเร็จ
              3. กระบวนการ/วิธีการนำแผนไปดำเนินการ
              4. กระบวนการ/วิธีการกำกับติดตามการดำเนินงาน
              5. ผลการดำเนินงาน (บรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย) ตามแผน
              6. นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษา
Total Page Visits: 261 - Today Page Visits: 0