หมวดหมู่: ข้อมูลวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา