แจ้งนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส คิวอาร์โค้ดรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพื่อเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่ิ 2/2564 ตามเอกสารแนบท้าย

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขายานยนต์ 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขายานยนต์ 1 อัตรา(เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่สนใจอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครูสาขาวิชา สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบ

You missed