วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 และกำหนดวัน เวลา การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครูสาขาการบัญชี และสาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 2 อัตรา ตามรายละเอียดแนบ